เงื่อนไขและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ การใช้คุกกี้

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

T-Guru.com จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ T-Guru.com ที่เป็น สถาบันกวดวิชา ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย โปรแกรมสามัญ-Gifted-English Program ตัวต่อตัว-กลุ่มเล็ก-กลุ่มใหญ่ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

ข้อ 1 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อสมัครการใช้งานเว็บไซต์จะต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

– ชื่อผู้ใช้ (ต้องการ) ใช้สำหรับเข้าใช้งาน
– อีเมล (ต้องการ) ใช้สำหรับเข้าใช้งาน และ แจ้งข้อมูลการสมัครคอร์ส
– รหัสผ่าน (ต้องการ) ใช้สำหรับเป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งทางเว็บไซต์ทำการเข้ารหัสไว้ไม่สามารถดูรหัสผ่านได้ ซึ่งถ้าทางเจ้าหน้าที่สมัครสมาชิกให้ ทางผู้ใช้งานควรเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เอง

เพิ่มเติมซึ่งจะมีหรือไม่มีก้อได้

– ชื่อ ใช้สำหรับติดต่อ
– นามสกุล ใช้สำหรับติดต่อ
– รูปถ่าย (Photo/Avatar)

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวชนิดที่ต้องการเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ T-Guru.com นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เป็นผู้เพิ่มเติมหรือผู้ใช้เป็นเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

T-Guru.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ T-Guru.com
จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

T-Guru.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

T-Guru.com จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำหรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

T-Guru.com จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ T-Guru.com
อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น
การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

T-Guru.com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ T-Guru.com
จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน T-Guru.com เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ
จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

คุณสามารถติดต่อ T-Guru.com เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30
วัน

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง T-Guru.com จะดำเนินการแจ้งให้คุณทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

T-Guru.com
lek.tanate@gmail.com