ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

โรงเรียนกวดวิชาธีร์กูรู (T.Guru Academy) เป็นผู้เช่าใช้เว็บไซต์เพื่อให้บริการเว็บไซต์ T-Guru.com สำหรับเป็นห้องเรียนออนไลน์ดูคลิปการเรียนย้อนหลังแก่นักเรียนที่เรียนคอร์สสด ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการทุกคนรับทราบว่า การใช้บริการต่างๆของคุณในเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์นี้ทุกประการ และคุณรับทราบว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการเคุณนั้น

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณตกลงและยอมรับว่า บรรดาคลิปวีดีโอ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินเจ้าของเนื้อหาคลิปวีดีโอนั้นๆ

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย คุณตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อทางเว็บ และ/หรือ เจ้าของเว็บไซต์

2. การใช้บริการ

คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ส่งยูสเซอร์เนม และ รหัสผ่าน แชร์กันใช้ ซึ่งเป็นความผิด

ข) ดาวน์โหลด หรือ คัดลอก คลิปวีดีโอ หรือสื่อการสอนอื่นๆ และทำการ อัพโหลด เผยแพร่, แชร์คลิปให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของคลิปวีดีโอก่อนล่วงหน้า

ค) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ง) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเว็บไซต์หรือ ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเว็บไซต์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

หากเว็บไซต์ทราบว่าคุณดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่คุณโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับคุณตามที่เว็บไซต์เห็นสมควรได้ทันที

3. นโยบายระงับข้อพิพาท

คุณรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของเว็บไซต์ เว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของเว็บไซต์ เว็บไซต์มีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของเว็บไซต์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
(ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
(ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
(ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้เว็บไซต์ดำเนินการ

2) คุณต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง

อีเมล์: [email protected]

ภายหลังจากเว็บไซต์รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว เว็บไซต์จะดำเนินการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คุณได้แจ้งให้เว็บไซต์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่เว็บไซต์ระบุไว้ข้างต้น

ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือคุณสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับเว็บไซต์ เนื่องจาก เว็บไซต์จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

4. การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะให้ความร่วมมือกับเว็บไซต์ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือ ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับเว็บไซต์อย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้เว็บไซต์ถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากคุณกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ คุณจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่เว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. การแก้ไขเพิ่มเติม

เว็บไซต์ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ คุณและเว็บไซต์ตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของคุณ ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่คุณใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของเว็บไซต์ในอนาคต ย่อมถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเว็บไซต์ที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว