ALEVEL เคมี (TCAS6703)

ALEVEL เคมี (TCAS6703)
เสาร์-อาทิตย์ (13.00-15.00น.) 11มีนา-9,22-30 เมษา 6-7 พฤษภา + อังคาร-เสาร์ (15.30-17.30น.) 2-5 พฤษภา

เสาร์-อาทิตย์ (13.00-15.00น.) 11มีนา-9,22-30 เมษา 6-7 พฤษภา + อังคาร-เสาร์ (15.30-17.30น.) 2-5 พฤษภา

1
TCAS6703 (2023/03/11) เคมี A LEVEL EP1 แบบจำลองอะตอมดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด
2
TCAS6703 (2023/03/12) เคมี A LEVEL EP2 แบบจำลองโบร์ กลุ่มหมอก และแบบฝึกหัด
3
TCAS6703 (2023/03/14) เคมี A LEVEL EP3 แบบฝึกโครงสร้างอะตอม
4
TCAS6703 (2023/03/19) เคมี A LEVEL EP4 สัญลักษณ์นิวเคลียร์
5
TCAS6703 (2023/03/25) เคมี A LEVEL EP5 แบบฝึกสัญลักษณ์นิวเคลียร์และการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก
6
TCAS6703 (2023/03/26) เคมี A LEVEL EP6 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
7
TCAS6703 (2023/04/02) เคมี A LEVEL EP7 แบบฝึกหัดการจัดเรียงอิเล็กตรอน
8
TCAS6703 (2023/04/03) เคมี A LEVEL EP8 แบบฝึกหัดการจัดเรียงอิเล็กตรอน 2
9
TCAS6703 (2023/04/04) เคมี A LEVEL EP9 ตารางธาตุและค่า IE
10
TCAS6703 (2023/04/09) เคมี A LEVEL EP10 ค่า IE EA EN
11
TCAS6703 (2023/04/22) เคมี A LEVEL EP11 แบบฝึกหัด ขนาดอะตอม ค่า IE EA EN
12
TCAS6703 (2023/04/23) เคมี A LEVEL EP12 ธาตุแทรนซิชัน
13
TCAS6703 (2023/04/29) เคมี A LEVEL EP13 แบบฝึกหัดแทรนซิชันต่อ และธาตุกัมมันตรังสี
14
TCAS6703 (2023/05/04) เคมี A LEVEL EP14 แบบฝึกหัดธาตุกัมมันตรังสี
15
TCAS6703 (2023/05/06) เคมี A LEVEL EP15 พันธะไอออนิก อ่านชื่อ เขียนสูตร และวัฏจักรบอร์น-ฮาร์เบอร์
16
TCAS6703 (2023/05/07) เคมี A LEVEL EP16 แบบฝึกหัดบอร์น-ฮาร์เบอร์ สมบัติสารประกอบไอออนิก
17
TCAS6703 (2023/05/13) เคมี A LEVEL EP17 แบบฝึกหัดสารประกอบไอออนิก
18
TCAS6703 (2023/05/15) เคมี A LEVEL EP18 แบบฝึกหัดสารประกอบไอออนิก 2
19
TCAS6703 (2023/05/21) เคมี A LEVEL EP19 พันธะโคเวเลนต์ สูตรลิวอิส อ่านชื่อ เขียนสูตร ความยาวและพลังงานพันธะ
20
TCAS6703 (2023/05/29) เคมี A LEVEL EP20 พันธะโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้ว แรงระหว่างโมเลกุล สารโคเวเลนต์ร่างตาข่าย
ระยะเวลาเรียน 365 วัน
Get course
ลงทะเบียนเรียนแล้ว: 0 คน
ระยะเวลาเรียน: 12 เดือน
บรรยาย: 20
วีดีโอ: 40 ชั่วโมง
ระดับ: มัธยมปลาย
ALEVEL เคมี (TCAS6703)
ราคา:
฿6,000