คอร์ส

เรียงลำดับโดย:
Filters

หมวดหมู่

ระดับ

202303
12 เดือน
฿9,000
ALEVEL ภาษาอังกฤษ (TCAS6705)
มัธยมปลาย
8 บรรยาย
12 เดือน
202303
12 เดือน
฿12,000
ALEVEL คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย
12 บรรยาย
12 เดือน
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 (Mar 2023) (SM20230311)
มัธยมต้น
5 บรรยาย
12 เดือน
202303
12 เดือน
฿6,000
ชีววิทยา a-level 13.00-15.00 น.
มัธยมปลาย
12 บรรยาย
12 เดือน
เคมีเข้มข้น 1 (Mar 2023) (SM20230313)
มัธยมต้น
5 บรรยาย
12 เดือน
ชีววิทยาเข้มข้น 1 (Mar 2023) (SM20230312)
มัธยมต้น
3 บรรยาย
12 เดือน
202303
12 เดือน
฿3,000
สอวน เคมี 1 (Mar 2023) (SM20230303)
มัธยมปลาย
2 บรรยาย
12 เดือน
202303
12 เดือน
฿6,000
TGAT ภาษาอังกฤษ (TCAS6706)
มัธยมปลาย
8 บรรยาย
12 เดือน
สอวน ชีววิทยา 1 (Mar 2023) (SM20230302)
มัธยมปลาย
5 บรรยาย
12 เดือน
202303
12 เดือน
฿6,000
ALEVEL เคมี (TCAS6703)
มัธยมปลาย
4 บรรยาย
12 เดือน